Shimano
Shimano  CHRONARCH CI4{150HG
CHRONARCH CI4{150HG

CHRONARCH CI4{150
CHRONARCH CI4{150


‘SVS ‘S3D SPOOL ‘ESCAPE HATCH
‘SVS ‘S3D SPOOL ‘ESCAPE HATCH
Item name Handle 1
rotation
[cm]
Gear
ratio
Weight
(g)
Max drag
(kg)
Line capacity
Nylon Line(lb-m)
Bearing Catalog
Price
Price
[JPY]
S A-RB Roller
150
Right
66 6.2 185 5.0 12lb-140m
14lb-130m
16lb-100m
7 1 35,000 \26,250
151
Left
66 6.2 185 5.0 12lb-140m
14lb-130m
16lb-100m
7 1 35,000 \26,250
150HG
Right
81 7.6 185 5.0 12lb-140m
14lb-130m
16lb-100m
7 1 35,000 \26,250
151HG
Left
81 7.6 185 5.0 12lb-140m
14lb-130m
16lb-100m
7 1 35,000 \26,250
Back If you have any question
please donot hesitate to contact us
via e-mail for any information

E-mail fishing@marunouchishop.com