TOURNAMENTO ISO ENTO
Debut on JUN 17'
Daiwa  TOURNAMENTO ISO ENTO
TOURNAMENTO ISO ENTO


DAIWA TECHNOLOGY
”MAGSEALED
Daiwa's original waterproof and durable technology to block water and dust
by creating a film of magnetic fluid called "mag oil" in the gap between the
rotor and the body. Compared to a waterproof system using packing and the
like, since it is liquid, the coefficient of friction between the rotor and
the body can be drastically reduced, resulting in surprisingly light
rotation. Maintaining the initial smooth rotation performance is a great
advantage for reels that are placed in harsh environments such as rain and
wave splashes.
”AIR ROTOR
An air rotor with a structure to say also as a rotor revolution. By
distributing the load with an optimal rim structure of a unique shape, it
realizes substantial weight saving with the same strength as before. Rotor
balance is also improved, resulting in good rotation of response. The
winding efficiency at the time of the long cast is also excellent
”ATD
A new generation drag system that keeps on working while smoothly following
the fish pull. It is harder to break a line because it is smooth than
before, and it is hard to make a fish run unnecessarily because it is hard
to give a sense of incompatibility. In addition, there is a unique
stickiness in the feeling of operation, even with a low drag setting value
runs at a stroke decreasing, the frequency of drag recalibration during
fight decreases and you can concentrate on fighting.
”ZAION
It is a carbon resin woven with carbon fiber at high density, making it
impossible to exceed magnesium by weight strength. It is adopted as the main
part of the reel taking advantage of the ideal characteristic that it is
high rigidity and light weight, and furthermore it is resistant to
corrosion, unlike metals.


TOURNAMENTO ISO ENTO
Model
No.
Gear
Ratio
Weight
(g)
Max Drag
(kg)
Line Capacity
Nylon Line(lb-m)
PE Line (m)
Line Per
Handle
Turn
(cm)
Bearing Catalog
Price
(yen)
Price
[JPY]
Ball Roller
4500 ENTO 4.1 485 15 22lb-200m
PE4-250m
86 7 1 61,000 \50,630
5000 ENTO 4.1 485 15 30lb-200m
PE4-350m
86 7 1 61,500 \51,045
5500 ENTO 3.5 495 15 35lb-200m
PE5-300m
75 7 1 62,000 \51,460
6000 ENTO 3.5 505 15 40lb-200m
PE6-300m
75 7 1 62,500 \51,875
Back If you have any question
please donot hesitate to contact us
via e-mail for any information

E-mail fishing@marunouchishop.com